ที่ปรึกษาธุรกิจ, หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

แนะนำ Mentor

คุณพัสชนันท์ คงวณิชกิจเจริญ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาโท : Master of Commerce in Information System,
Macquarie University, Sydney, Australia

ประวัติการทำงาน

2546 ถึงปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทศรีนครชัยอินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
2557 ถึงปัจจุบัน CFO บริษัท ดรอปบาย 8 จำกัด
2558 ถึงปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีฟอร์ไฟน์ จำกัด
2559 ถึงปัจจุบัน กรรมการ และ วิทยากร บริษัท เดอะเวลธ์สเปซ จำกัด
2559 ถึงปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เวลธ์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
2560 ถึงปัจจุบัน กรรมการ บริษัทเวลธ์ จีเนียส จำกัด
2560 ถึงปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ไอ.เอช. 2017 จำกัด
2562 ถึงปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ จีเนียส กรุ๊ป จำกัด
2562 ถึงปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จี.เอส.ที. 2018 จำกัด

ประสบการณ์อื่นๆ

 • เป็นที่ปรึกษาฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  จังหวัดสกลนค
 • เป็นอาจารย์พิเศษ คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เป็นวิทยากรรับเชิญ ในด้านการปรับรูปแบบกิจการค้าปลีก ให้เข้ากับยุค 4.0 กับ SME Thailand
 • เป็นวิทยากรรับเชิญเดินทางบรรยาย 4 ภาค ในหัวข้อ Surviving Disruption 4.0 ให้กับ SME One
 • เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ SME ในด้านการบริหารธุรกิจให้เป็นระบบ เติบโตได้โดยใช้ เวลาของเจ้าของลดลงมามากกว่า 200 บริษัท
 • เป็น Certified NLP Coach, Certified Life Coach และ Certified Genius Educator
 • เป็นวิทยากรด้าน Family Engagement & Child Development
 • เป็นวิทยากรด้าน การค้นหาตัวตน ค้นหาศักยภาพของบุคคล

นโยบายและอุดมการณ์ในการทำงาน

การทำธุรกิจก็คือการช่วยเหลือผู้คน ยิ่งเราสามารถสร้างธุรกิจที่ดีทีช่วยเหลือผู้คนได้มากเท่าไหร่ สังคมของเราก็จะดียิ่ง ขึ้นรายได้และผลตอบแทนต่างๆจะตามมาเอง ซึ่ง จะทำให้ทั้งเรา คู่ค้าและทีมงานได้ทำในสิ่ง  ที่มีคุณค่า มีความสุข และทำให้เศรษฐกิจของประเทศมั่นคงมากขึ้น ไม่ให้ต่างชาติเข้ามายึดประเทศเราไปได้

ความสำเร็จในชีวิตการทำงาน

สามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจของครอบครัวให้เข้าสู่ยุค 4.0 ได้ และยังสามารถสร้างธุรกิจของตัวเองได้อีกหลายธุรกิจ อีกทั้ง ยังลงทุนทั้ง ในและต่างประเทศไปพร้อมๆ กันได้อีกทั้ง ยังเริ่ม สร้างธุรกิจใหม่ที่เป็นการปฎิวัติวงการศึกษาไทย เป็นอาชีพที่ภาคภูมิใจ และมีความสุขในทุกวันที่ได้ลงมือทำ ช่วยเหลือเด็กๆ และช่วยพ่อแม่ให้ support เด็กๆ ให้เติบโตไปในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จ

ความภาคภูมิใจและรางวัลเกียรติยศที่ได้รับ

 • รางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2018 จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)
 • ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนราชวินิต มัธยม ประจำปี 2561
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, executive course, หลักสูตรผู้ประกอบการ

Talent Dynamics ศาสตร์ที่ผ่านการลงมือทำแล้วได้ผลจริง
ด้วยยอดขายระดับ New York Time Bestseller จากหนังสือ Millionaire Master Plan

หลักสูตรที่จะพาคุณ ไปเรียนรู้สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต นั่นคือ การรู้จักตัวเอง การค้นหาตัวเอง บนเส้นทางชีวิตผ่านการเรียน และการทำงาน หลักสูตรนี้ประกอบด้วยเนื้อหาเข้มข้นที่นำมาถ่ายทอดอย่างผ่อนคลายและสนุกสนานด้วยการคำนึงถึงธรรมชาติในการเรียนรู้ผ่าน Workshop สนุกๆ

ช่วยให้คุณเข้าใจตัวเอง รู้พรสวรรค์ จุดแข็ง และเข้าใจความแตกต่างระหว่างตัวเองกับคนอื่น ช่วยใน การสื่อสารองค์กร และการทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ

Talent Dynamics เครื่องมือในการทำความเข้าใจตัวตนของมนุษย์แต่ละคน
พัฒนามาจากคัมภีร์อี้จิงซึ่งเป็นคัมภีร์โบราณของจีน
นำมาประยุกต์กับศาสตร์จิตวิทยาศึกษาคนของ ‘คาร์ล จุง’ นักจิตวิทยา

จนกลายมาเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ช่วยให้ผู้คนได้เข้าใจตัวเอง มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่แตกต่างได้ดีขึ้น และเลือกทางเดินในชีวิตได้ง่ายขึ้น ร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์ ของการเรียนรู้เรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตเพื่อต่อยอดสู่ความสุขและความสำเร็จในด้านอื่น ๆ ได้แล้วกับหลักสูตร Talent Dynamics..แล้วคุณจะได้รู้ว่าการได้เป็นตัวเองคือสิ่งมีค่าที่สุด ที่จะมอบอิสระ และคุณค่าของคุณได้อย่างทวีคูณ